Subsidieaanvraag checklist

Om uw subsidieaanvraag in goed banen te leiden kunt u gebruik maken van onze checklist, zo weet u zeker dat uw aanvraag aan onze voorwaarden voldoet.  Aanvragen die niet aan de algemene criteria voldoen zullen wij niet in behandeling nemen. Bekijk ook het uitgebreide reglement voor het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidieaanvraag.

Het project dient naar het oordeel van het bestuur voldoende aan te sluiten bij een of meer van de volgende doelstellingen:

INNOVATIEF: het project is een toevoeging op de bestaande praktijk of theorie of stimuleert door zijn uitzonderlijke, voorbeeld stellende kwaliteit of karakter naar verwachting nieuwe ontwikkelingen in de terreinen, die binnen de werkingssfeer van het Stimuleringsfonds vallen;
KENNISVERDIEPING: het project draagt bij aan de kennisontwikkeling in de terreinen, die binnen de werkingssfeer van het Stimuleringsfonds vallen

De financieringsnoodzaak, de behoefte aan subsidie dient conform onze visie & missie voldoende te worden aangetoond.

De aanvrager dient een zodanige werkwijze toe te passen dat redelijkerwijs mag worden verwacht dat de gestelde doeleinden zullen worden bereikt.

De projectvoering en verantwoording dient op een deugdelijke en verantwoorde wijze georganiseerd te zijn.

Aanvrager dient niet eerder tekortgeschoten te zijn in de nakoming van de subsidieverplichtingen van een project waaraan het Aequorfonds een eerdere subsidie heeft verleend.

De aanvrager is ervan overtuigd dat het project voldoet aan de in artikel 1 van het reglement opgenomen doelstelling.

De aanvrager kan aannemelijk maken dat de voor het project beschikbare financiële middelen, inclusief subsidie van het Aequorfonds, voldoende zijn om het project uit te voeren.

Een bijdrage is eenmalig en bedraagt maximaal € 100.000,-. De bijdrage is nooit meer dan 40% van de totale investering van het project.

Het resultaat en de ervaringen dienen publiek gemaakt te worden.

Het gaat bij voorkeur om ‘doe-projecten’, in de overtuiging dat van deze projecten een voorbeeldwerking uitgaat.

Het totaal van de aangevraagde subsidie en de eventuele andere subsidies voor het project , kan niet meer bedragen dan 100% van de kosten van het project;

Indirecte kosten mogen maximaal 20% van de totale projectkosten zijn. Binnen deze bandbreedte kan de subsidie worden verleend voor alle kosten die voortkomen uit de uitvoering van het project.

De subsidie wordt alleen verleend indien en voor zover de activiteiten vermeld staan in het projectplan van de aanvrager.

Aanvragen moeten in de Nederlandse taal zijn gesteld.

Het fonds verleent alleen een bijdrage aan activiteiten / projecten die tijdens de aanvraag of behandeling door het Aequorfonds nog niet zijn gestart.