Vanaf 2022 e.v. kunnen geen aanvragen meer worden ingediend (update 28-6-2023)

 

Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U hebt subsidie voor een bepaald project of activiteit kunnen aanvragen, waarbij t/m financiële afwikkeling onderstaande procedure geldt.

Vergaderdata & behandeltermijn

Het bestuur vergadert minimaal 4 maal per jaar. Voor de planning van de bestuursvergaderingen gedurende het jaar, waarin besloten wordt over de toekenning van de subsidie verwijs ik u naar de website van het Aequorfonds: www.Aequor.nl

Voor 2023 zijn vastgelegd;

  • vergadering in maart 2023 en bestuursbesluiten voor 15 april 2023.
  • vergadering in juni 2023 en bestuursbesluiten voor 15 juli 2023.
  • vergadering in september 2023 en bestuursbesluit voor 15 oktober 2023.
  • vergadering in november 2023 en bestuursbesluit voor 15 december 2023. 

Aanvraag indienen niet meer mogelijk m.i.v. 2022 e.v.

U dient uw aanvraag in te dienen via het aanvraagformulier waarin u vragen beantwoordt en bijlagen toevoegt. U krijgt binnen enkele weken bericht of uw aanvraag inhoudelijk in behandeling wordt genomen of wordt afgewezen.

Behandeling aanvraag

Na ontvangst van het ingevulde vragenformulier en de bijlagen, beoordelen wij of uw aanvraag aansluit bij onze criteria en beleidskeuzes. Als uw aanvraag hier niet aan voldoet, ontvangt u van ons een afwijzing.

Als uw aanvraag wel bij de criteria en het beleid van het Aequorfonds aansluit, maar uw projectplan nog onvoldoende informatie verstrekt om naar het oordeel van het bestuur een afgewogen besluit te nemen, kunt u van ons een verzoek ontvangen om aanvullende vragen te beantwoorden en/of extra documenten mee te sturen. Zodra wij uw antwoorden hierop hebben ontvangen, beoordelen wij uw aanvraag vervolgens inhoudelijk en financieel.
De beoordeling hangt van allerlei factoren af. Zoals aansluiting bij ons beleid, vergelijking met andere aanvragen, beschikbare budget, eventuele bijzondere omstandigheden, etc. Tijdens de beoordeling kan het voorkomen dat de programma directeur contact met u opneemt voor aanvullende informatie.
Het uiteindelijke besluit over wel of niet toekennen van een subsidie door het bestuur laten wij u schriftelijk weten.

Na positief besluit op de subsidie aanvraag

Na een positief besluit van het bestuur op uw subsidieaanvraag, gaan wij met u een subsidieovereenkomst aan. In deze overeenkomst staan, naast algemene voorwaarden ook verwoord de specifieke voorwaarden, uw verplichtingen de maximale hoogte van de subsidie, de wijze waarop deze zal worden vastgesteld bij de eindafrekening, informatie over de betaalbaarstelling, eventuele bevoorschotting, de datum waarop de tussentijdse- en eind rapportages ingeleverd moeten zijn, wanneer de activiteiten afgerond dienen te zijn, etc.

Pas als de begroting en dekking van uw plan helemaal rond zijn en het project daadwerkelijk doorgaat, betalen wij eventueel een voorschot van de subsidie aan u uit. Bij toegekende subsidies legt u als subsidie ontvanger achteraf rekening en verantwoording af aan de hand van een activiteiten- en financieel verslag. Bij toegekende subsidies van € 10.000 en hoger, vragen wij u bovendien accountantsverklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid inzake het activiteitenoverzicht en financieel verslag, waarin bevestigd wordt dat onze subsidie volgens toekenning is besteed.